Прикарпатцям розповіли, кого призиватимуть насамперед, а кого не мобілізуватимуть у червні 2023 року

23.05.2023 19:15   Джерело: фіртка
Опубліковано : Франківський Новинар

Другого травня Верховна Рада України продовжила дiю воєнного стану та загальної мобiлiзацiї з 5:30 години 20 травня 2023 року строком на 90 дiб, тобто до 18 серпня 2023. На початку 2023 року у Мiнiстерствi оборони України зазначали, що у масовiй мобiлiзацiї немає потреби. Щоправда, iз застереженням, що ситуацiя може змiнитися.

Редакція зiбрала актуальну iнформацiю про правила вручення повiсток у травнi 2023 року та вiдповiдi на розповсюдженi запитання.

Так, вiдповiдно до п. 3 статтi 22 Закону України «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» громадяни України пiд час мобiлiзацiї зобов’язанi з’являтися за викликом до територiальних центрiв комплектування та соцiальної пiдтримки для уточнення їх облiкових даних. Повiстку може отримати будь-який чоловiк, вiком вiд 18 до 60 рокiв.

Як розповiли в Збройних силах України, законом не заборонено вручення повiстки в будь-якому мiсцi пiсля встановлення особи. При цьому вручена повiстка ще не означає, що людину обов'язково призвуть.

Вручення повiсток проводять через вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування та керiвникiв пiдприємств. Разом з тим, повiстки можуть вручати посадовi особи територiальних центрiв комплектацiї та соцiальної пiдтримки за мiсцем проживання, роботи, а також на вулицi чи на блокпостах.

Повiстка має бути вручена особисто. Якщо особа вiдмовляється вiд отримання повiстки, складається акт про вiдмову вiд отримання повiстки iз пiдписами уповноважених осiб та свiдкiв та вручається вiйськовозобов’язаному пiд пiдпис.

Види повiсток в Українi

 • Повiстки, якi виписують в Українi в рамках мобiлiзацiї, бувають кiлькох видiв.
 • Повiстка для уточнення даних — це повiстка, яку вручають для уточнення та оновлення iнформацiї про склад сiм’ї, стан здоров’я вiйськовозобов’язаних, мiсце роботи тощо.
 • Повiстка на проходження вiйськово-лiкарської комiсiї — це повiстка за пiдписом вiйськового комiсара зобов'язує пройти медичне обстеження. До повiстки додається картка дослiдження та медичного огляду вiйськовозобов'язаного. Пiсля медкомiсiї у цiй картцi буде вказаний висновок вiйськово-лiкарської комiсiї про придатнiсть, непридатнiсть чи обмежену придатнiсть до вiйськової служби.
 • Повiстка-призов на строкову службу — це повiстка передбачає призов на строкову службу в армiї. Проте, цьогорiч такi повiстки не видають, адже призов на строкову вiйськову службу до ЗСУ та iнших вiйськових формувань не проводять через загальну мобiлiзацiю.
 • Мобiлiзацiйне розпорядження — це повiстка, яку вручають вiйськовозобов’язаному пiсля проходження медкомiсiї, якщо його визнали придатним до служби. Такий припис зобов’язує з’явитися на призовний збiрний пункт протягом 24 годин пiсля оголошення мобiлiзацiї (загальної або часткової).

Зауважимо, що у будь-якiй повiстцi мають бути вказанi:

 1. ПIБ, рiк народження та адреса;
 2. мiсце роботи;
 3. вид повiстки (уточнення облiкових даних, проходження медкомiсiї, прибуття до територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки (ранiше – вiйськкомат), призов на вiйськову службу);
 4. дата, час та адреса – коли й куди необхiдно з’явитися;
 5. уточнення щодо необхiдних документiв;
 6. назва органу, печатка, пiдпис, прiзвище, iм’я та по батьковi керiвника територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки.

Зазначимо, якщо людина не з'явиться за викликом у воєнний час, це загрожує штрафом вiд 1 700 до 3 400 гривень.

Водночас неявка без поважних причин в особливий перiод означає ухилення вiд призову i передбачає кримiнальну вiдповiдальнiсть за ст. 335 Кримiнального кодексу — карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

Отже, за неявку передбачено адмiнiстративне та навiть кримiнальне покарання. Однак, є низка причин, якi є поважними для неявки у територiальний центр комплектування та соцiальної пiдтримки пiд час мобiлiзацiї.

Правозахисники назвали такi причини:

 • хвороба;
 • стихiйне лихо;
 • смерть рiдної людини;
 • iнша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територiального центру комплектування.

Вiдтак, необхiдно подати до ТЦК та СП вiдповiднi пiдтверджувальнi документи про причини неявки. Це можна зробити одразу пiсля зникнення причин або ж на етапi розгляду вiдповiдної адмiнiстративної справи. Неявка призовника без поважної причини у будь-якому випадку спричинить покарання.

Повiстки нового зразка: що змiнилось

Так, повiстки нового зразка мiстять нову назву вiйськкоматiв та бiльший перелiк необхiдних документiв. Вiдтепер замiсть вiйськових комiсарiатiв — територiальнi центри.

Крiм того, у повiстцi нового зразка додали згадку про законодавчу вiдповiдальнiсть, якщо вiйськовозобов'язаний не з'явиться за повiсткою у визначений час без поважної причини.

Разом з тим, збiльшилася кiлькiсть документiв, якi необхiдно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, вiйськового квитка та приписного додався iдентифiкацiйний код.

Пiдкреслимо, що повiстки нового зразка не поширюються на вiдправлення до вiйськових центрiв, якi залишаються у старому варiантi.

Чи можна вiдмовитися вiд повiстки

Якщо повiстка неналежно оформлена, можна вiдмовитися вiд її отримання на мiсцi, i в актi вiдмови зазначити, з яким саме пiдстав громадянин вiдмовляється вiд повiстки.

Вiдтак, при розглядi адмiнiстративної справи вирiшуватимуть, чи мав громадянин право вiдмовитись вiд повiстки. I вiдповiдно, настане чи нi за такi дiї адмiнiстративна вiдповiдальнiсть.

Кого призиватимуть насамперед

Мобiлiзацiя в Українi розпочалася 24 лютого 2022 року i постiйно триває. Жодних хвиль мобiлiзацiї немає, а потреби у мобiлiзацiї  та її посилення залежать вiд розвитку ситуацiї на фронтi.

У бiльшостi випадкiв громадян сьогоднi викликають до територiальних центрiв комплектування з метою уточнення вiйськово-облiкових даних. Разом з тим, передусiм мобiлiзують тих, хто вже має досвiд участi в бойових дiях та тих, хто може працювати з новими зразками озброєння, якi наданi захiдними партнерами. Надалi також можуть бути призванi й iншi громадяни, необхiднi для певних вiйськових спецiальностей.

Водночас тих вiйськовозобов'язаних, якi ранiше не проходили служби, призивають до навчальних центрiв, де вiдбувається навчання за визначеними спецiальностями. Пiсля чого вiйськовослужбовцi прибувають до вiйськових частин на конкретнi посади.

У цiлому у травнi 2023 року до вiйська можуть мобiлiзувати такi категорiї чоловiкiв вiд 18 до 60 рокiв:

Кого не мобiлiзуватимуть

В Українi вiйськовозобов'язаними є усi громадяни вiком вiд 18 до 60 рокiв, за винятком певних категорiй осiб, визначених законом. У статтi 23 Закону вказано обставини, за яких деякi категорiї чоловiкiв отримують вiдстрочку вiд мобiлiзацiї в Українi.

Так, пiд час вiйни не мобiлiзують наступнi категорiї:

 • студентiв;
 • викладачiв та науковцiв,
 • деякi категорiї за професiйною дiяльнiстю;
 • за визначеними сiмейними обставинами;
 • з визначеними хворобами;
 • заброньованих працiвникiв;

Вiдстрочка для здобуття освiти:

 • здобувачi професiйної (професiйно-технiчної), фахової передвищої та вищої освiти, асистенти-стажисти, аспiранти та докторанти, якi навчаються за денною або дуальною формами здобуття освiти;

Вiдстрочка для викладання i зайняття наукою:

 • науковi та науково-педагогiчнi працiвники закладiв вищої та фахової передвищої освiти, наукових установ та органiзацiй, якi мають вчене звання та/або науковий ступiнь, i педагогiчнi працiвники закладiв професiйної (професiйно-технiчної) освiти, закладiв загальної середньої освiти, за умови що вони працюють вiдповiдно у закладах вищої чи фахової передвищої освiти, наукових установах та органiзацiях, закладах професiйної (професiйно-технiчної) чи загальної середньої освiти за основним мiсцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

За професiйною дiяльнiстю:

 • народнi депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим;
 • працiвники органiв вiйськового управлiння (органiв управлiння), вiйськових частин (пiдроздiлiв), пiдприємств, установ та органiзацiй Мiнiстерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Нацiональної гвардiї України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної полiцiї України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Державного бюро розслiдувань, Державної виконавчої служби України, Управлiння державної охорони України;
 • iншi вiйськовозобов'язанi або окремi категорiї громадян у передбачених законом випадках.

За сiмейними обставинами:

 • жiнки та чоловiки, на утриманнi яких перебувають троє i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв;
 • жiнки та чоловiки, якi самостiйно виховують дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв;
 • жiнки та чоловiки, опiкуни, пiклувальники, прийомнi батьки, батьки-вихователi, якi виховують дитину з iнвалiднiстю вiком до 18 рокiв;
 • усиновителi, опiкуни, пiклувальники, прийомнi батьки, батьки-вихователi, на утриманнi яких перебувають дiти-сироти або дiти, позбавленi батькiвського пiклування, вiком до 18 рокiв;
 • жiнки та чоловiки, якi мають неповнолiтню дитину (дiтей) i чоловiка (дружину), який (яка) проходить вiйськову службу за одним iз видiв вiйськової служби, визначених частиною шостою статтi 2 Закону України Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу;
 • вагiтнi жiнки;
 • жiнки та чоловiки, чиї близькi родичi (чоловiк, дружина, син, донька, батько, мати, дiд, баба або рiдний (повнорiдний, неповнорiдний) брат чи сестра) загинули або пропали безвiсти пiд час здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, а також пiд час забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї проти України пiд час дiї воєнного стану;
 • Жiнки та чоловiки, чиї близькi родичi (чоловiк, дружина, син, донька, батько, мати, дiд, баба або рiдний (повнорiдний, неповнорiдний) брат чи сестра) загинули або пропали безвiсти пiд час проведення антитерористичної операцiї з числа:
 • вiйськовослужбовцiв або працiвникiв утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, що захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України, якi загинули або пропали безвiсти пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;
 • працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операцiї та загинули або пропали безвiсти пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї безпосередньо в районах та у перiод її проведення;
 • осiб, якi загинули або пропали безвiсти пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, за умови що надалi такi добровольчi формування були включенi до складу утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;
 • осiб, якi загинули або пропали безвiсти пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України, але надалi такi добровольчi формування не були включенi до складу утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, i виконували завдання антитерористичної операцiї у взаємодiї з утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами.

За станом здоров’я:

 • визнанi в установленому порядку особами з iнвалiднiстю або вiдповiдно до висновку вiйськово-лiкарської комiсiї тимчасово непридатними до вiйськової служби за станом здоров’я на термiн до шести мiсяцiв (з наступним проходженням вiйськово-лiкарської комiсiї);
 • жiнки та чоловiки, опiкуни, пiклувальники, прийомнi батьки, батьки-вихователi, якi виховують дитину, хвору на тяжкi хвороби, повний перелiк яких є в законi;
 • жiнки та чоловiки, на утриманнi яких перебуває повнолiтня дитина, яка є особою з iнвалiднiстю I чи II групи;
 • зайнятi постiйним доглядом за хворою дружиною (чоловiком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловiка), якi за висновком медико-соцiальної експертної комiсiї чи лiкарсько-консультативної комiсiї закладу охорони здоров’я потребують постiйного догляду;
 • якi мають дружину (чоловiка) з-помiж осiб з iнвалiднiстю та/або одного зi своїх батькiв чи батькiв дружини (чоловiка) з-помiж осiб з iнвалiднiстю I чи II групи;
 • опiкуни особи з iнвалiднiстю, визнаної судом недiєздатною;
 • особи, зайнятi постiйним доглядом за особою з iнвалiднiстю I групи;
 • особи, зайнятi постiйним доглядом за особою з iнвалiднiстю II групи або за особою, яка за висновком медико-соцiальної експертної комiсiї або лiкарсько-консультативної комiсiї закладу охорони здоров’я потребує постiйного догляду, у разi вiдсутностi iнших осiб, якi можуть здiйснювати такий догляд;

Особи з iнвалiднiстю можуть бути мобiлiзованi, якщо пiдходять за станом здоров’я i тiльки за власним бажанням та за мiсцем проживання.

Бронь на роботi:

 • заброньованi на перiод мобiлiзацiї та на воєнний час за органами державної влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, а також за пiдприємствами, установами та органiзацiями в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

 


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: фіртка